KVALITET & MILJÖ


För Modulsystem är kvalitets- och miljöarbete en integrerad del av företagets verksamhet. Kvalitets- och miljöarbete handlar inte enbart om rutiner utan är en fråga om mentalitet.

Kunder till Modulsystem ska tydligt uppfatta att vi tillför dem ett väsentligt mervärde genom att nyttja oss som långsiktig partner. Genom god kvalitets- och miljöstyrning ska vi säkerställa att de tjänster och produkter vi erbjuder är framtagna i enlighet med våra policys.

Kompetens, engagemang och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för en total kvalitet samt ett bra miljöarbete. Vi ska ständigt utveckla våra strategier, arbetssätt och genom information samt utbildning av vår personal skapa förutsäåttning för en långsiktig utveckling som kommer både företaget och våra kunder till nytta

Kvalitetspolicy

Modulsystem ska alltid sätta kunden främst. Vi ska genomföra varje uppdrag med en kvalitet som motsvarar kundens krav och behov samt överträffar kundens förväntningar. Vår verksamhet ska kännetecknas av god teknik, leveranser på rätt sätt och i rätt tid till konkurrenskraftigt pris och med tillräcklig lönsamhet för långsiktigt stabila produkter. Vi ska uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter. Kunder ska känna trygghet i vår bredd, vår långa erfarenhet samt tillgång till egna specialister och kvalificerade samarbetspartners. Modulsystem ska uppfylla krav och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
 

MILJÖPOLICY

  • Modulsystem Sweden AB eftersträvar att vi själva, och våra produkter och processer, ska vara så skonsamma som möjligt för människor och miljö samt bidra till en hållbar samhällsutveckling
  • Vi ska hjälpa våra kunder att arbeta miljövänligt
  • Vi ska minska mängden avfall, undvika engångsförpackningar samt återvinna
  • Vi ska sträva efter att använda de leverantörer och entreprenörer som uppfyller höga miljökrav
  • Vi ska i begränsa resor och transporter som belastar miljön samt ha fordon till våra servicetekniker valda med hänsyn till miljöklassning och total ekonomisk miljöpåverkan
  • Vi ska sträva efter att minska resurs- och energiförbrukning

Certifikat


Modulsystem är certifierade enligt ISO 9001:2015 kvalitet och ISO 14001:2015 miljö. Vi följer även riktlinjerna i ISO-27001 avseende informationssäkerhet och är PCI-DSS certifierade.


ISO14001 certifikat

ISO 9001 certifikat

TransQ certifikat